Проект ORCHIS

Видове Обитания

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

За проекта


Проект ORCHIS – изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа, CB005.1.12.025 е финансиран по Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI №2014TC16I5CB005). Той е съвместна инициатива между Горско стопанство Демиркьой, Турция и Сдружение за опазване Една Природа, България. Проектът е с продължителност 1 година и бюджет 109,456.21 евро.

Растенията не познават политическите граници, които хората налагат на планината. Макар и разделени с мрежа, висшите растения срещат едни и същи заплахи и се нуждаят от нашите обединени усилия за изследването и опазването им.
Поради своите биологични и екологични особености, орхидеите са подходящи да се използват като индикаторни видове за състоянието на местообитанията, в които се срещат. Трудностите при разпознаването им на терен обаче ги изключват от повечето мониторингови програми и методики. Поради тази причина орхидеите често остават непроучени и незащитени. Използването на иновативни технологии ще даде възможност на служителите, работещи в различни институции (горски стопанства, паркова дирекция, университети, научни институции) да извършват мониторинг на орхидеите и техните местообитания на терен, в планина, която е слабо населена, с пресечен релеф и с непълно интернет покритие.

Основната цел на проект ORCHIS е подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион.
Проектът предвижда разработването и осъществяването на съвместни дейности по опазване на орхидеите в защитената територия на Странджа с помощта на иновативна концепция – внедряване на специализиран софтуер за подпомагане на определянето на видовете и оценка на техния статус на местообитания.

Основните дейности са провеждане на теренни проучвания за видовия състав, численост и разпространение на видовете диви орхидеи на територията на Странджа и създаване и внедряване на специализиран софтуер за тяхното разпознаване и мониторинг на терен.

Резултати


* единно проучване на видовия състав, състоянието на популациите и местообитанията на орхидеите в Странджа, давайки цялостна картина на региона от двете страни на границата.
* изграждане на капацитет за трансгранично сътрудничество за мониторинг на местообитанията и опазване на видовете орхидеи, който ще е в състояние да регистрира потенциални заплахи по цялата територия на Странджа на време, за да се вземат необходимите мерки за преодоляването им.

* Final project summary (2018): Download
* Presentation results (2018): Download
* Catalogue of the Orchids in Strandzha mountain (TR/EN): Download
* Research on the Orchids in the Turkish part of Strandzha mountain (TR/EN): Download
* New data on the species of Orchidaceae in the Strandzha Natural Park (Presentation, 27.04.2018): Download
* New data on the species of Orchidaceae in the Strandzha Natural Park (Article Poster, 27.04.2018): Download
* New floristic records in the Balkans: 37, PHYTOLOGIA BALCANICA (2018, Article): Download
* ORCHIS - Technology in Help of Botanists and Foresters on Both Sides of the Border (Article, 2018): Download


Софтуер ORCHIS


Като част от проекта беше разработен софтуер за наблюдение и обмен на информация за видовете орхидеи в Странджа планина и състоянието на техните хабитати. ORCHIS е предназначен за полевата работа на специалисти ботаници и лесовъди и бърз обмен на информация между тях. Софтуерът е разработен, за да се използва на Windows базирани таблети или настолни компютри, като се възползва от вградените или добавени GPS устройства. Софтуерът създава мрежа от потребители и позволява споделянето на информация чрез единна база данни, която се актуализира автоматично за всеки от неговите потребители.

Ако имате професионален интерес и искате да участвате в използването на софтуера с достъп до мрежата и базата данни, можете да заявите достъп и инсталация на софтуера ORCHIS за безплатно ползване. Моля, свържете се с нас на office@onenat.org.

* Указания за използването на софтуера: Български | Английски | Турски

Настоящата уеб страница е създадена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието ѝ е отговорност единствено на Сдружение за опазване Една Природа и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

Още!

Искате да се свържете с нас?


Искате да ни споделите идея, предложение или просто искате да се свържете с нас? Можете да го направите по електронната поща.